Tietosuojatiedot

Tämä on Serti Oy: n rekisteri ja tietosuojakuvaus henkilötietolain (§ 10 ja 24) ja EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Koottu 22/5 2018.

Rekisterinpitäjä: Serti Oy, Yrittäjäntie 18, 03600 Karkkila

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa:
Mika Brofeldt
Yrittäjätie 18
03600 Karkkila,
mika.brofeldt@sertilife.fi

Rekisterin nimi: Suomen Sertilife.fi asiakas- ja markkinointirekisteri. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, analyyseihin, markkinointisisällön ja räätälöidyn mainonnan luomiseen, asiakaspalveluun ja väärinkäytön estämiseksi. Serti Oy: n oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja perustuu oikeudellisiin etuihin, jotka mahdollinen asiakassuhde synnyttää, tai rekisteröidyn henkilön yksiselitteiseen suostumukseen, että hänen tietojaan voidaan tallentaa. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetut tiedot ovat:

 • nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • postiosoite
 • verkkoyhteyden IP-osoite
 • tietoa tilatuista tavaroista
 • laskutus tiedot
 • suoramarkkinoinnin lupa ja kielto.

 Säännölliset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan henkilöltä, joka ilmoittautuu verkkokaupassa tämän ostoksen yhteydessä. Tiedot voidaan hankkia myös erillisellä lomakkeella, jos asiakas on antanut suostumuksensa opt-in-periaatteen mukaisesti, että tietoja voidaan tallentaa ja käyttää markkinointitarkoituksiin.

Tietojen säännöllinen luovuttaminen tai siirtäminen EU: n tai ETA: n ulkopuolisiin maihin

Rekisteriä ylläpitävä henkilö ei paljasta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei lähetetä EU: n tai ETA: n ulkopuolelle. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu teknisillä suojatoimenpiteillä. Henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana vaaditaan rekisterin käyttämiseen. Rekisterin käyttöoikeus myönnetään vain rekisterinpitäjän työntekijöille tai kumppaneille, joiden on asemansa tai tehtäviensä mukaan käytettävä rekisteriä.

Oikeus saada tietoja oikaista ja vaatia tietojen oikaisemista

Kaikilla rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus tarkistaa heistä rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisemista tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Jos rekisteröity haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai haluaa tietojen oikaisemisen, pyyntö siitä on lähetettävä:

Serti Oy
Yrittäjäntie 18
03600 Karkkila
Suomi

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU: n tietosuoja-asetuksessa määritetyssä ajassa (yleensä kuukauden kuluessa).

Muut oikeudet henkilötietojen käsittelyyn

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan kaikki hänestä tallennetut tiedot (oikeus tulla unohdetuksi). Rekisteröity henkilö voi myös vastustaa tietoja, joita hänestä käytetään esimerkiksi suoramarkkinoinnissa. Jos rekisteröity haluaa poistaa omat tietonsa tai rajoittaa niiden käyttöä, pyyntö siitä on lähetettävä:

Serti Oy
Yrittäjäntie 18
03600 Karkkila
Suomi

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU: n tietosuoja-asetuksessa määritetyssä ajassa (yleensä kuukauden kuluessa).

Sekretessinformation

Detta är Serti Oy:s register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Sammanställd 22/5 2018.

Registerhavare: Serti Oy, Yrittäjäntie 18, 03600 Karkkila

Kontaktperson för registerärenden:
Mika Brofeldt
Yrittäjätie 18
03600 Karkkila, Finland
mika.brofeldt@sertilife.fi

Registrets nam: Kund- och marknadsföringsregister för Sertilife.fi Finland. Syfte och rättsliga grunder för hantering av personuppgifter Personuppgifterna används för att upprätthålla kundrelationen, för att hantera och leverera beställningar, för analyser, för att skapa marknadsföringsinnehåll och anpassad reklam, för kundservice och för att förhindra missbruk. Sertti Oy:s rätt att hantera kundens personuppgifter grundar sig på de rättsliga intressen som en möjlig kundrelation genererar eller på ett entydigt samtycke från den som registrerat sig om att hens uppgifter får sparas. Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller för profilering.

Registrets datainnehåll

Uppgifter som sparas i registret är:

 • namn
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • postadress
 • nätanslutningens IP-adress
 • uppgifter om beställda varor
 • faktureringsuppgifter
 • tillstånd till och förbud mot direktmarknadsföring.

 Regelrätta informationskällor

Uppgifterna som sparas i registret fås från den som registrerar sig i samband med att denna handlar på webbshoppen. Uppgifterna kan även fås via ett separat formulär där kunden har gett sitt medgivande enligt opt-in principen att information får sparas och användas för marknadsföringsändamål.

Regelrätt utlämning eller överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Den som upprätthåller registret lämnar inte ut uppgifter till utomstående. Uppgifterna överförs inte utanför EU eller ETA. Principer för skydd av registret Registerförarens informationssystem och filer är skyddade med tekniska skyddsåtgärder. Det krävs personligt användarnamn och lösenord för att använda registret. Rätt att använda registret beviljas endast till registerförarens anställda eller partners som i enlighet med sin ställning eller sina arbetsuppgifter har behov att använda registret.

Rätt till åtkomst av och rätt att kräva att uppgifter korrigeras

Alla personer i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som sparats om dem i registret. De registrerade har även rätt att kräva att felaktig information rättas eller att ofullständiga uppgifter kompletteras. Ifall den registrerade vill kontrollera de uppgifter som sparats om hen eller vill kräva att uppgifterna korrigeras ska begäran om detta postas till:

Serti Oy
Yrittäjäntie 18
03600 Karkkila
Finland.

Registerföraren svarar kunden inom den utsatta tiden som angetts i EU:s dataskyddsförordning (normalt inom en månad).

Andra rättigheter i hanteringen av personuppgifter

Den registrerade har även rätt att be registerföraren ta bort all information som sparats om hen (rätten att bli bortglömd). Den registrerade kan även invända mot att information om hen används i exempelvis direktmarknadsföring. Ifall den registrerade vill radera de egna uppgifterna eller begränsa användning av dem ska begäran om detta postas till:

Serti Oy
Yrittäjäntie 18
03600 Karkkila
Suomi

Registerföraren svarar kunden inom den utsatta tiden som angetts i EU:s dataskyddsförordning (normalt inom en månad).